Algemene Voorwaarden


versie maart 2024
Artikel 1. Definities
 1. Rebuco: Rebuco gevestigd te Kornhorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66254191
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rebuco een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Rebuco een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die Rebuco met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rebuco en Opdrachtgever krachtens welke Rebuco de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: www.rebuco.nl
Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding
 1. Rebuco stelt een offerte op waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Rebuco , tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, heeft Rebuco het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Rebuco alleen bindend indien en voor zover deze door Rebuco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse schriftelijke toestemming worden gewijzigd.
 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Rebuco .
 8. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, bijlagen daarvan en/of de Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde:
  1. Overeenkomst;
  2. Bijlagen;
  3. Algemene Voorwaarden.
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Rebuco zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Rebuco dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
  vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Rebuco het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband
  houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rebuco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Rebuco worden verstrekt.
 5. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en op risico van
  Opdrachtgever te geschieden. Rebuco kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo
  spoedig mogelijk aan Rebuco te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 6. Het is Rebuco toegestaan om zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van
  Opdrachtgever.
 7. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Rebuco heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de
  Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Rebuco niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4. Oplevering en aanvaarding
 1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een website en/of webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn
  goedgekeurd.
 2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Rebuco zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 3. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Artikel 5. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Rebuco , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Rebuco gerechtigd de daaruit voortvloeiende
  extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Rebuco tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien opdrachtgever
  zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege
  worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Rebuco zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Rebuco gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Rebuco zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met
  inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Rebuco het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met
  maximaal 10% te verhogen zonder dat Opdrachtgever de Overeenkomst om die reden kan opzeggen.
 5. Alle voor Rebuco uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting geldt
  voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Rebuco die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Rebuco hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het
  oordeel van Rebuco is gerechtvaardigd, is Rebuco gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Rebuco in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan de bevoegde instanties. Rebuco zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Rebuco gerechtigd hiervan aangifte te doen. Rebuco kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie
  overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Rebuco verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Rebuco gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Rebuco voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Rebuco is niet
  aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Rebuco in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of
  programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Rebuco , overige Opdrachtgevers of internetgebruikers
  hindert of schade toebrengt. Rebuco zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet.
 9. Zonder schriftelijke toestemming van Rebuco is het Opdrachtgever verboden de door Rebuco verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Rebuco kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit
  maximum is Rebuco bevoegd redelijkerwijs een extra bedrag in rekening te brengen voor de gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt is Rebuco behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (het leidinggevende personeel van) Rebuco niet aansprakelijk.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Rebuco een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Rebuco verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Rebuco geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Rebuco.
 12. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (het leidinggevende personeel van) Rebuco komt schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Rebuco voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het
  verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de
  desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een
  domeinnaam en/ of IP-adres. Rebuco vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Rebuco schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. Rebuco is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
  aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Rebuco .
 5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
 6. Rebuco heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Rebuco gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
 8. Voorwaarden bij de registratie van een domeinnaam
  https://www.oxxa.com/voorwaardenregistry

Artikel 10. Ontwikkeling van specifieke werken

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, software, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke
  werken, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Rebuco zal de
  ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens
  instructies en gegevens.
 2. Rebuco is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. Indien door Opdrachtgever aan Rebuco verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er ten allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Rebuco in het kader van de Overeenkomst.
 4. Tenzij anders overeengekomen heeft Rebuco het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Rebuco zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of
  voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt,
  tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Rebuco voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Rebuco van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Rebuco , diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Rebuco , per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van Rebuco voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door
  bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op Rebuco geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou
  worden gebaseerd.
 4. De aansprakelijkheid van Rebuco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Rebuco onverwijld en deugdelijk
  schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Rebuco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
  verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rebuco in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rebuco
  meldt.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rebuco vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Rebuco voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Rebuco geleverde zaken, materialen (daaronder begrepen ontwerpen, teksten, adviezen, websites, applicaties, etc.) of resultaten.
Artikel 12. Storingen en overmacht
 1. Rebuco heeft het recht om haar systemen, inclusief de hostingserver, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering
  daarvan. Rebuco zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de
  hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Rebuco is Rebuco echter nooit aansprakelijk
  tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Rebuco heeft het recht om haar systemen, inclusief de hostingserver, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Rebuco zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Rebuco is Rebuco niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Rebuco zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de
  verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, storingen of uitvallen van de hostingserver,
  synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen,
  stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Rebuco door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Rebuco kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 13. Duur en opzegging
 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn (daaronder begrepen maar niet beperkt tot hosting en support), wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Rebuco gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van
  Opdrachtgever op te heffen. Rebuco is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 3. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast schriftelijk opzeggen.
 4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Rebuco het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te
  beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Rebuco op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Rebuco .
 2. Rebuco zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur,
  tenzij anders aangegeven op de factuur of schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Rebuco .
 4. In afwijking van het vorige lid is Rebuco niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander
  schriftelijk overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Rebuco .
 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Rebuco het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet
  betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk
  Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Rebuco in elk geval 10 euro wegens
  administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Rebuco te voldoen
  en Rebuco is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van alle buitengerechtelijke
  kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien Rebuco aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever
  verhaald.
 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Rebuco kenbaar
  maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Rebuco een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
  vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 11. In bovenstaande gevallen heeft Rebuco voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien en voor zover er sprake is of gaat zijn van overdracht van eigendom, blijven alle aan Opdrachtgever geleverde zaken eigendom van Rebuco totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Rebuco zijn voldaan. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rebuco veilig te stellen.
 2. Rebuco kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten
  van de dienstverlening van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Rebuco verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 16. Rechten van intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, (daaronder begrepen maar niet beperkt tot programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan), berusten uitsluitend bij Rebuco of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en strikt noodzakelijke gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst en/of die
  uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen, delen of openbaar maken (een en ander in de breedste zin van het woord).
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen
  of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Rebuco toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Rebuco door middel van technische bescherming de materialen heeft
  beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Indien Opdrachtgever en Rebuco uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde materialen
  over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Rebuco onverlet om aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen, etc., zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, zowel voor zichzelf als voor derden. Voorgenoemde overdracht tast evenmin het recht van Rebuco aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten
  behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 15.000 per inbreukmakende handeling en EUR 1.000 per dag(deel) dat de inbreuk voortduurt aan Rebuco verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Rebuco om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen en/of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
Artikel 17. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever (daaronder begrepen haar werknemers alsmede ingeschakelde derden) is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Rebuco of uit een
  andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 15.000 per overtreding en EUR 1.000 per dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Rebuco om haar schade door de overtreding vergoed te krijgen en/of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden indien dit door Rebuco is medegedeeld en/of indien de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 1. Rebuco behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Rebuco of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 19. Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval ter
  vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. De door Rebuco ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
  Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Rebuco .
 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.